GRAĐANIMA-LAKŠE---BIROKRATIJI-TEŽE---Vodič-kroz-Zakon-o-ozakonjenju-objekata

GRAĐANIMA LAKŠE – BIROKRATIJI TEŽE: Vodič kroz Zakon o ozakonjenju objekata

Ukoliko bi se porušili svi objekti koji su nelegalno izgrađeni, za posledicu bi imali značajne ekonomske gubitke i nesaglediv socijalni problem. Novi Zakon o ozakonjenju objekata pojednostavljuje neke procedure, ali je izostavio energetsku efikasnost

 

Autor: Dušan Nelki

 

Najzad jedan zakon koji će možda i biti sproveden! Šta je to novo, u odnosu na sve dosadašnje zakone, u ovoj oblasti? Novo je to što prvi put preduslove za sprovođenje zakona obezbeđuje država koja sama pokreće i vodi postupak ozakonjenja, nezavisno od volje vlasnika nezakonito izgrađenih objekata.

 • Legalizacija počinje popisom bespravno izgrađenih objekata na teritoriji svake opštine;
 • Legalizacija je obaveza građevinske inspekcije ili posebne komisije;
 • Rok za popis objekata je 12 meseci;
 • Ministarstvo izrađuje obrazac izveštaja o zatečenom stanju i u roku od 15 dana po usvajanju zakona dostavlja ga opštinskim inspektorima;
 • Ministarstvo organizuje edukaciju i stručno osposobljavanje svih zaposlenih koji će primenjivati zakon;
 • Po popisivanju objekata za koje nije podnet zahtev za legalizaciju ili pak jeste, građevinski inspektor donosi rešenje o rušenju tog objekta;
 • Rešenje o rušenju objekta se dostavlja vlasniku nezakonito izgrađenog objekta i nadležnom organu za ozakonjenje objekata;
 • Rušenje nezakonito izgrađenog objekta, u smislu ovog zakona, neće se izvršavati do pravnosnažnosti okončanog postupka ozakonjenja;
 • Po pravosnažnom okončanju postupka ozakonjenjenja, građevinski inspektor donosi zaključak o obustavi postupka izvršenja rešenja o rušenju;
 • Nadležni organ je u obavezi da po službenoj dužnosti pokrene postupak ozakonjenja;
 • Satelitski snimak teritorije Republike Srbije iz 2015. godine mora biti dostupan na uvid građanima u elektronskom obliku na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva;
 • Obavezuju se jedinice lokalne samouprave da u skladu sa rezultatima popisa nezakonito sagrađenih objekata, izvrše usklađivanje planskih dokumenata prilikom prve izmene, a naročito u pogledu planiranja i uređenja neformalnih naselja na svojoj teritoriji.

Ovom legalizacijom nisu obuhvaćeni objekti koji su izgrađeni u zonama zaštite, objekti izgrađeni od materijala koji ne garantuje stabilnost objekta, objekti izgrađeni na tlu nepovoljnom za građenje, objekti koji se ne mogu uskladiti sa važećim planskim dokumentom, objekti koji nisu završeni u konstruktivnom smislu, objekti za koji je već pravosnažno okončan postupak kojim se odbija zahtev za legalizaciju. Ipak, zakon i za ove kategorije propisuje posebne uslove pod kojim je moguće ozakonjenje. Zaključak je da se skoro sve može legalizovati!

Kaludjerica-najpoznatije_divlje_naselje_u_Srbiji

Kaludjerica – najpoznatije divlje naselje u Srbiji

U Srbiji je podneto oko 800 hiljada zahteva za legalizaciju, a procena je da za još toliko objekata treba podneti zahtev. Oko 1,5 milion objekata nema građevinsku i upotrebnu dozvolu. Razlozi za ovako stanje su predhodni Zakoni za legalizaciju, gde je naknada za uređenje građevinskog zemljišta prevazilazila tržišnu vrednost samog objekta.

Uzimajući u obzir da porodične kuće i stanovi čine oko 80% ukupnog broja nelegalnih objekata, predmet ozakonjenja je objekat (kuća u kojoj već žive ljudi) koji je završen u građevinskom smislu. Izuzetno, predmet ozakonjenja može biti i zgrada na kojoj su izvedeni samo konstruktivni građevinski radovi (temelj, zidovi, armiranobetonski ili čelični stubovi sa gredama, odnosno armiranobetonska tavanica, krovna konstrukcija), sa ili bez završene fasade.

Kako se sprovodi postupak ozakonjenja?

Postupak ozakonjenja pokreće se danom stupanja na snagu ovog zakona i to za sva lica koja su podnela ili nisu podnela zahtev za legalizaciju objekata, kao i za lica za koja je građevinski inspektor doneo rešenje o rušenju nelegalno izgrađenih objekata dostavljanjem tog rešenja nadležnom organu.

Po pokretanju postupka, nadležni organ kao prethodno pitanje u postupku ozakonjenja utvrđuje da li je za nezakonito izgrađeni objekat u skladu sa ranije važećim propisima kojima je bila uređena legalizacija objekata i da li je doneto rešenje kojim se odbija zahtev za legalizaciju. Po utvrđivanju ispunjenosti prethodnih uslova, nadležni organ obaveštava vlasnika da u roku od 30 dana dostavi dokaz o odgovarajućem pravu. Postupak ozakonjenja nastavlja se pošto bude konačno odlučeno o prethodnom pitanju.

Kada nadležni organ utvrdi postojanje odgovarajućeg prava, nastavlja postupak ozakonjenja i obaveštava vlasnika da u roku od 30 dana dostavi izveštaj sa elaboratom geodetskih radova. Ukoliko izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova nisu izrađeni u skladu sa zakonom, nadležni organ obaveštava vlasnika objekta i nalaže da u roku od 60 dana dostavi traženi dokument izrađen u skladu sa ovim zakonom. Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja, obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja plati taksu za ozakonjenje, propisanu ovim zakonom. Po dostavljanju dokaza da je plaćena taksa za ozakonjenje, nadležni organ u roku od osam dana izdaje rešenje o ozakonjenju.

Kako se vrši upis prava svojine?

Upis prava svojine vrši se danom pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju. Nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja elaborat geodetskih radova i primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra, u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju. Organ državnog premera i katastra donosi rešenje o kućnom broju i vrši upis prava svojine na objektu. Za upis prava svojine po osnovu ozakonjenja ne plaća se taksa određena podzakonskim aktom Republičkog geodetskog zavoda, niti administrativna taksa određena zakonom kojim se uređuju administrativne takse.

Šta je to što moraju obezbediti vlasnici nelegalnih objekata? To su odgovarajuće pravo i izveštaj o zatečenom stanju. Pod pravima se podrazumeva: pravo svojine na objektu, pravo korišćenja, pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, pravnosnažna sudska presuda, ugovor o kupovini objekta ili kupovini objekta u izgradnji, akt ministarstva odbrane o dodeli nužnog smeštaja, saglasnost većine vlasnika na posebnim delovima zgrade, pravo svojine ili zakupa na zemljištu ispod objekta, pravo stečeno u skladu sa čl. 70. i 105. Zakona o planiranju i izgradnji kao i mnogi drugi izvori prava taksativno navedeni u Zakonu.

Pod izveštajem o zatečenom stanju podrazumeva se:

 1. izveštaj za kuće sa jednim ili dva stana površine do 400m2;
 2. izveštaj za zgrade preko 400m2;
 3. objekte javne namene;
 4. inženjerske objekte.

Izveštaj za kuće sa jednim ili dva stana površine do 400m2 sadrži: elaborat geodetskih radova, snimak izvedenog stanja, izjavu odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova da objekat ispunjava osnovne zahteve za objekat u pogledu nosivosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vreme izgradnje tog objekta, kao i izjavu vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana za ozakonjenje.

Tehnička dokumentacija za ostale tri grupe je obimnija, jer obuhvata i projekat zaštite od požara za razliku od prve gde se traži samo ispunjenje zahteva u pogledu nosivosti i stabilnosti.

Iako na prvi pogled izgleda da je lako prikupiti svu neophodnu dokumentaciju, to ipak nije tako. Sam zakonodavac u obrazloženju Zakona navodi da će pri realizaciji Zakona doći do ozbiljnog povećanja tražnje za odgovornim projektantima i privrednim društvima odgovarajućih struka, koji su ovim zakonom označeni kao lica za izradu izveštaja o zatečenom stanju.

Zato je u postupku legalizacije potrebno (ali nije obavezno) angažovanje agencija sa licenciranim licima koje će od klijenta/podnosioca zahteva za legalizacije preuzeti obavezu prikupljanja potrebne dokumentacije, praćenje podzakonskih akata, komunikaciju sa državnim organima i sve ostale aktivnosti.

Više informacija mozete naći na sajtu www.kupujemprodajemnekretnine.com ili na telefone: 063 76 18 170 i 011 744 22 66

Potrebna dokumentacija

Ovde ćemo dati listu potrebnih dokumenata koja je potrebna za proces legalizacije.

 • Opšta dokumentacija: naziv objekta sa lokacijom, brojem katastarske parcele i katastarske opštine; ime vlasnika nezakonito sagrađenog objekta; vrsta dokumenta, naziv preduzetnika, odnosno pravnog lica koje je izradilo izveštaj; ime, prezime i broj licence odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova; mesto i datum izrade izveštaja.
 • Tekstualna dokumentacija: opis objekta; opis instalacija (hidrotehničke, elektroenergetske, telekomunikacione i signalne, mašinske, sa načinom priključenja na spoljnu mrežu, kao i opis tehnologija); način korišćenja; vreme izgradnje; podaci o materijalu od kojih je izgrađen objekat sa konstatacijom da se radi o materijalu koji obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta; podaci o stepenu završenosti i upotrebljivosti objekta sa konstatacijom o vizuelnoj detekciji stabilnosti objekta.

Kada je predmet ozakonjenja objekat koji nije završen u građevinskom ili građevinsko-zanatskom smislu, tekstualna dokumentacija sadrži i popis potrebnih radova za završetak objekta koji je predmet ozakonjenja.

 • Numerička dokumentacija: tabelarni prikaz površina objekta (numeracija, namena, neto korisna površina svakog posebnog dela objekta, naziv etaže na kojoj se nalazi); BRGP i korisnu površinu; spratnost i visinu objekta.
 • Grafičku dokumentaciju koja sadrži: grafički prikaz osnove svih etaža i krova, u odgovarajućoj razmeri; najmanje četiri fotografije u boji ili crno bele koje prikazuju sve vidne fasade objekta.

Novčana sredstva potrebna za sprovođenje svih aktivnosti predviđenih zakonom za ozakonjenje stana ili kuće do 100m2 je oko 500 evra uključujući i trošak agencije. Za slučaj da su objekti veći od 100m2, ovaj iznos uvećava se za vrednost takse. Za porodične stambene objekte i stanove korisne površine 100m2 – 200m2 taksa je 15.000 dinara, 200m2 – 300m2 iznosi 20.000 dinara, preko 300m2 je 50.000 dinara, dok bi troškovi geometra i izrade projekata neznatno porasli.

Da li je zakon mogao biti bolji?

Da, mogao je da bude mnogo bolji da su u njega inkorporirani elementi energetske efikasnosti. Samo letimičan pogled na „divlja“ naselja ukazuje na to da 90% ovih objekata nema nikakvu termičku zaštitu, a većina nije čak ni malterisana. Za samo 100 evra po objektu (kuća 100 – 150 m2) moglo se pristupiti izradi elaborata energetske efikasnosti koji bi rezultovali detaljnim proračunom energije za grejanje i neophodnim merama za povećanje energetske efikasnosti. Potvrdilo bi se da Srbija ima najneefikasniji stambeni sektor, koji u proseku troši između 250 i 300 Kwh/m2 grejanog prostora na godišnjem nivou.

Sam elaborat je preduslov za izdavanje energetskog pasoša objekta. Jedan od uslova u procesu pridruživanja EU je energetska sertifikacija svih objekata. Ni sada, iako je zakon stupio na snagu pre svega par dana nije kasno podzakonskim aktima regulisati ovu oblast, čime bi se u mnogome uprostile i skratile procedure koje nas očekuju u bliskoj budućnosti. S druge strane, država bi dobila tačnu sliku koliko gubi odnosno rasipa energije u sektoru stanovanja. Neopravdani gubici su na nivou 200 do 250 miliona evra, a za taj novac može se energetski sanirati ceo Novi Sad. 

O primeni Zakona u praksi pročitajte tekst Zakon o ozakonjenju nelegalnih objekata: BIROKRATIJA UZVRAĆA UDARAC koji je objavljen 26. aprila 2016.

 

19 Comments

 • Dejan Ivanovic каже:

  Postovani, usao sam u proceduru ozakonjenja prijavom nelegalno izgradjenog objekta u Opstini Palilula. Inspekcija je po sluzbenoj duznosti donela Resenje o rusenju i poslala to, opet po sluzbenoj duznosti Sekretarijatu za legalizaciju na ozakonjenje, medjutim tamo su mi rekli da moja kuca ne moze biti ozakonjena jer nemam krov, da nista vise ne radim na njoj da ne bih sebi stvorio veci problem i da cekam neke nove zakone koji ce obuhvatiti i moj problem, sta da radim?

 • Predrag Jevremovic каже:

  Moj komsija je na delu mog placa izgradio svinjac.Posle moje prijave gradjevinskoj
  inspekciji dobio je Resenje o uklanjanju istog cije izvrsenje nije moguce odloziti nika-
  kvom zalbom.Od tada je proslo vise od tri meseca,a inspekcija nije uradla nista po svom resenju.Interesuje me koliko je potrebno da se to obavi. PREDRAG iz Cuprije.

  • urednik Srdjan D. Stojanović каже:

   Po prijemu rešenja o rušenju, vlasnik kuće bi trebalo sam da je sruši o svom trošku. Ukoliko to ne uradi, grad ili opština angažuju preduzeće putem tendera. Rešenje građevinskog inspektora o rušenju izvršno je danom dostavljanja tog rešenja vlasniku, a u praksi je uobičajeno da se nakon toga donese i zaključak o dozvoli izvršenja. Koliko to vremenski traje, zavisi od organizacije svake građevinske inspekcije pojedinačno. Najčešći razlog za odlaganje rušenja je nedostatak sredstava u budžetu lokalnih samouprava – tako bar kažu u Ministarstvu.

 • klara каже:

  Poštrovani!
  Imam pitanje u vezi ozakonjenja javnih objekata većih od 600 m2 (radi se o zgradi osnovne škole).Šta treba da se nabavi u vezi zaštite od požara,jer u zakonu postoji da je potrebno izveštaj o zatečenom stanju i projekat za izvođenje dostaviti na saglasnost kod organa nadležnog za poslove zaštite od požara.Projekat za izvođenje se izrađuje za objekte koje tek želimo da izgradimo,ali ovi objekti koji su predmet ozakonjenja su već postojeće.Jasnije bi bilo da se traži projekat izvedenog stanja …?U zakonu isto nisu navedeni objekti koji su u javnoj svojini u vezi plaćanja takse za ozakonjenje?Da li oni plaćaju taksu?

 • lucija каже:

  Poštovani,
  živim u selu u blizini Kragujevca,koje nije u urbanističkoj zoni grada Kragujevca. U dvorištu imam tri kuće gradjene 60-tih i početkom 70-tih godina. Znači stare kuće i štala koja je radjena 80-tih. Ne mogu da razumem kako je moguće da u sredini gde nema obezbebedjene pijaće vode sa mreže,gde nije uradjena gasifikacija,gde ne postoji odradjena kanalizaciona mreža….nekome bude preče ozakonjenje objekata,nego obezbedjivanja osnovnih stvari koje olakšavaju život ljudima. U kojima gospoda u gradu uživa,dok je nama to daleko hiljadama svetlosnih godina…. Još jedan udar na seljaka! Hvala unapred na objavljenom komentaru.

 • Страхиња каже:

  Поштовани,
  Да ли Решење о озакоњењу незаконито изграђеног објекта има „снагу“ употребне дозволе, ако је донето без претходно добијене употребне дозволе.

  • Dušan каже:

   Poštovani Strahinja,
   pretpostavljam da za pomenuti objekat niste tražili upotrebnu dozvolu.
   Jer ste verovatno odstupili od dobijene gradjevinske dozvole ili je niste ni imali.
   Pošto zakon o ozakonjenju tretira sve objekte izradjene bez adekvatnih dozvola
   milsim da po okončanom postupku ozakonjenja koji podrazumeva uknjiženje objekta
   po automatizmu će te dobiti i upotrebnu dozvolu.
   Za puno pravno tumačenje i proceduru obratite se Agenciji Kupujem-Prodajem nekretnine d.o.o. ili na telefon 063/76-18-170

 • Radojka каже:

  Imam lokal S o Rakovica ulica Hasanaginice br 4.Prvu polovinu sam prevela na svoje ime || polovina se vodi na devera odnosno on je umro na njegovog sina.Da li mogu legalizovati lokal samo na svoje ime ili moram ovu drugu polovinu zakonski da resim.

  • Dušan каже:

   Poštovana Radojka,
   lokal ne možete ozakoniti samo na svoje ime bez potrebnih saglasnosti.
   Više informacija mozete dobiti od zaposlenih u Agenciji Kupujem-Prodajem nekretnine d.o.o. ili pozivom na broj 063/76-18-170.

   Srdačno Dušan Nelki

 • Jovica каже:

  Postovani
  Ja jos uvek nerazumem zakon , ni kome da se obrati , ni kome da perdam Dokumente !!
  Kupio sam“ stan „u zgradi koja se nalazi u Knezevcu opstina Rakovica . Da bi se kasnije ispostavilo da to nije stan ,nego se vodi kao garaza . Info stan placam na stan , a racun od struje stize na garaza . kako sam saznao treba da se uradi prenamena , Neznam kome da predam Dokumente ili za sta da ih predam , ozakonjenje ili prenamena

  • Dušan каже:

   Poštovani Jovice,
   Vaš „problem“ po onome što ste napisali, mislim da, uopšte nije problem. Dovoljno je da se dogovorite sa ljudima iz agencije Kupujem-prodajem nekretnine (telefon 063 76 18 170) i da odete do njih i zložite im Vaš zahtev. Posle toga oni preuzimaju celokupnu proceduru. Krajnji rezultat biće da više ne živite u garaži već u stanu koji je uredno uknjižen u katastru nepokretnosti.

   Srdačno Dušan Nelki

 • Петар каже:

  купио сам локал 15м(квадратна)у стамбено пословном објекту који је изграђен 2004-2007 године ,уз сву потребну документацију ,грађевинску дозволу а 2008 године добио је и употребну дозволу.У главном пројекту наведена су само 8 локала а фактички приликом увођења у посед од стране власника исти је поделио 15 локала ,јер је неке предходно разделио а није унео измене у Г.Пројекту.Када сам хтео да упишем право власништва на основу судског уговора о купопродаји у катастру,одговорили су ми да се на локал под мојим бројем уписао неко други а мој број је гласио опет на локал, који је дупло већи од мог и не могу да исти укњижим.Како д исти укњижим.Хвала

  • Dušan каже:

   Poštovani Petre,
   koliko sam iz vašeg opisa shvatio vi imate čistu situaciju po pitanju vlasništva tj. imate sve papire iz kojih se može, sa sigurnošću, zaključiti da ste jedini vlasnik pomenutog lokala. Sporna je koliko vidim oznaka tj redni broj lokala i njegov položaj u zgradi. Lično mislim da je problem moguće rešiti izradom elaborata postojećeg stanja. Odgovor na Vaše pitanje možete dobiti od specilalizovane agencije Kupujem-prodajem nekretnine pozivom na telefon 063 76 18 170.

   Srdačno Dušan Nelki

 • dragan каже:

  Kupio sam na licitaciji od opštine plac od 25m/2 za izgradnju lokala.Platio sam zemljište,porez od 2%,kupio sam projekat,platio urbanističku i građevinsku dozvolu,saglasnost za priključke na struju i vodu a potom i platio te priključke.Prilikom izgradnje sam odstupio u širinu 0,75m a u dužinu 1 m.Ove podatke sam dobio
  od opštine i to su podaci sa satelitskog snimka.Molim da mi neko objasni u koju ja kategoriju za ozakonjenje spadam s obzirom da posedujem dokumentaciju na 25m.Napominjem da sam još pre 5-6 god.podneo zahtev za upotrebnu dozvolu,da je komisija izlazila ali da do dana današnjeg nemam nikakvog odgovora osim ocene svih članova komisije daobjekat ispunjava uslove.Pitanje je da li ja treba da ozakonim tih 7 m/2
  ili kompletan objekat spada pod legalizaciju,kao i da li su mojih 25m/2 isti kao i 500m/2 lokala u koju smo grupu i mi svrstani.Hvala.

 • Imam vikend kucu na Divcibarama zidane tj. poceto zidanje 197o.god.. Imam sve papire do upotrebne dozvole. Imam i upis prava svojine- utvrdjene prilikom javnog izlaganja. Porezu placam redovno. Cisto neznanje u to vreme je bilo da nisam podnela za dobijanje upotrebne dozvole. Napomena, 2 puta je bila neka komisija iz Valjeva i mi smo mislili to je to.
  Zelim da dodjem do upotrebne dozvole i kompletiram predmet,kako bih dosla do uknjizbe a ne samo prava svojine..
  Sta u mom slucaju ja treba da uradim. Napominjem da sam stara osoba. Zivim u Beogradu – nekretnina je na Divcibarama a sve ostalo u vezi nje spada u delokrug opstine Valjevo. Volela bih bez mnogo setanja ovo da zavrsim. S postovanjem MZ Beograd

 • Весна каже:

  Поштовани,
  много објеката у Србији је изграђено, а завршни радови, у које спада и термоизолација, нису изведени. Разлог за то свакако није у немарности грађана и њиховој неупућености у уштеде (а и не верујем да ико воли да има неомалтерисане зидове), већ у недостатку новца, јер некима је и израда елабората велики издатак. Неки од њих су , поштујући општинске планове, изградили објекте веће спратности него што им је реално било потребно, а онда би се уселили и одлагали завршетак објеката. Претпостављам да зато и није енергетска ефикасност обухваћена у оној мери у којој би требало с обзиром на уштеде, јер поново много објеката не би могло да се озакони. Зато, сада завршити озакоњење свих, а касније неким другим мерама и наравно уз помоћ државе извести и енергетску сертификацију.
  Поздрав

  • Dušan каже:

   Poštovana Vesna,
   Izvinite što ovoliko kasnim sa odgovorom.
   Prvo da Vam se zahvalim na komentaru. Sve što ste naveli je tačno. Teško se živi, primanja su mala i neredovna, postoje mnoge preče egzistencijalne potrebe koje treba zadovoljiti iz skromnog porodičnog budžeta od aktivnosti na primeni mera energetske efikasnosti. Pišući poslednji pasus odnosno komentarišući da li je zakon mogao biti bolji želeo sam da ukažem na to da se jedan veliki posao mogao uz malo promišljanja efikasnije izvesti. Veliki broj zainteresovanih za ovu problematiku misli da će se ozakonjenje završiti u toku ove godine.To je velika zabluda, a i zakonodavac to nigde nije rekao. Do kraja ove godine posao pregleda nezakonito izgrađenih objekata trebali bi da završe inspekcijski organi lokalnih samouprava (opština) popisivanjem objekata i dostavljanjem rešenja za rušenje. Glavni posao pregleda dokumentacije (pravni osnov), a potom pregled tehničke dokumentacije, s obzirom na kadrovski potencijal trajaće po mom mišljenju najmanje 3-4godine. To je, složićete se, sasvim pristojan rok da se na predviđeni trošak od oko 500 eura (za kuću od 100m2) sakupi još stotinak za elaborat energetske efikasnosti koji bi ukazao na smer u kome treba završiti započete objekte kako bi u periodu eksploatacije imali najmanje moguće troškove za energiju. Elaborat ne obavezuje vlasnika objekta da te radove mora izvesti već mu samo daje smernice šta je to što će život u objektu učiniti lepšim i jeftinijim. Elaborat na bazi izračunatih vrednosti daje mogućnost (a ulaskom u EU i obavezu) vlasniku objekta da za isti dobije energetski pasoš.
   Hvala na pažnji.
   Srdačno Dušan Nelki

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.